Beoordeeld met een9.45 sterren

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen de klant en de therapeut. Er is sprake van een behandelovereenkomst zodra er een afspraak met een van de therapeuten is gemaakt

Betalingsvoorwaarden

De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de klant een restitutie polis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de klant als nog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de therapeut zich het recht minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de klant in rekening te brengen.
De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de klant in verzuim met ingang van de vijftiende dag na factuurdatum.

Zodra de klant in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Zodra de klant in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de klant in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten ( met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

Klachtenregeling

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Privacyregelement

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uit voeren, wordt een registratie van de medische en administratieve gegevens bij gehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de klant. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement:

  • Behalve de therapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de klant behandelt is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Huisregels en bejegening

FysioMotiv maakt gebruik van een deel van de faciliteiten van Healthclub Sportiv. Hiervan maken de douches en sauna geen deel uit. Alleen onder onze begeleiding is het toegestaan te trainen binnen de Healthclub.

Omdat er in de praktijk altijd meerdere klanten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van klanten ook een aantal richtlijnen opgesteld, volgens welke de praktijk werkt. Beiden met als doel om voor zowel de klanten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creeren en te houden.

Klanten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen.
De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
Daar de praktijk ook mindervalide klanten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto,fiets).
Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.

De werkwijze voor de behandeling van de klant wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de klant dit onmiddellijk aan te geven.

Indien er door bv geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de klant dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelend therapeut kan oordelen of de klant behandeld kan worden.

Als een klant er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van de andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de klant aanwezig zijn.
Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de klant gevraagd worden.
De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de klant respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met de klant en therapeut een andere therapeut ingezet worden of de behandeling beeindigd worden.

Besproken onderwerpen met de klant blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.